SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
Email Signup | RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Mazur J, Kowalewska A, Zawadzka D, Dzielska A, Wais K. Alkohol. Narkom. 2016; 29(4): 183-208.

Vernacular Title

Wyniki zewnętrznej ewaluacji szkoły i osiągnięcia w nauce a picie alkoholu i wykroczenia gimnazjalistów

Copyright

(Copyright © 2016, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Publisher Instytut Psychiatrii i Neurologii)

DOI

10.1016/j.alkona.2016.10.002

PMID

unavailable

Abstract

Introduction
The aim of the paper is to evaluate the association between overall state school assessment and selected problem behaviours among secondary school students.
Method
The nationwide sample included 4085 students interviewed in 2015, from 70 randomly selected schools that had undergone comprehensive external evaluation. Two standardised scales describing alcohol drinking and delinquent behaviour taken from Polish version of CHIP-AE questionnaire (Child Health and Illness Profile - Adolescent Edition) were used. Hierarchical data structure was taking into account by comparison between a standard linear model and a mixed model with random intercept. The school assessment was based on 12 evaluation requirements and three categories of schools were distinguished (worse, average and better; 20%, 60% and 20% of the sampled schools respectively). Impact of gender, age, school achievements and family affluence on problem behaviours were analysed at the individual level.
Results
Among individual determinants, males and poor school achievements were a prediction of both problem behaviours (alcohol use and delinquent behaviour). A significant relationship between the results of school evaluation and alcohol use was demonstrated in preliminary analyses, but was weakly confirmed in multilevel models. However, the association between these results of school evaluation and the variability of delinquent behaviour index was revealed in the multivariate analysis, particularly in interaction with school achievements.
Conclusion
Better school may reduce the negative impact of factors contributing to adolescence problem behaviour.


Wprowadzenie

Celem pracy jest ocena związku między państwową oceną funkcjonowania szkoły a wybranymi zachowaniami problemowymi gimnazjalistów.
Metoda

Próba ogólnopolska obejmuje 4085 uczniów ankietowanych w 2015 r. w losowo wybranych 70 szkołach, które przeszły całościową ewaluację zewnętrzną. Zastosowano wystandaryzowane skale dotyczące używania alkoholu oraz zachowań o charakterze wykroczeń, pochodzące z polskiej wersji kwestionariusza CHIP-AE (Child Health and Illness Profile - Adolescent Edition). Uwzględniono hierarchiczną strukturę danych, porównując liniowe modele mieszane z losowym wyrazem wolnym z modelami tradycyjnymi. Gimnazja oceniano za pomocą indeksu opartego na 12 wymaganiach ewaluacyjnych i zidentyfikowano trzy kategorie szkół (gorsze - 20%, przeciętne - 60% oraz lepsze - 20%). Na poziomie indywidualnym analizowano wpływ płci, wieku, osiągnięć szkolnych i zamożności rodziny na zachowania problemowe.
Wyniki

Spośród czynników indywidualnych, płeć męska i gorsze wyniki w nauce sprzyjają nasileniu obu negatywnych zachowań (picia i wykroczeń). Udowodniony w prostych analizach związek oceny funkcjonowania szkoły z używaniem alkoholu słabnie w modelach wielopoziomowych. Wpływ tej oceny na zmienność indeksu wykroczeń ujawnia się dopiero w analizach wieloczynnikowych, szczególnie w interakcji z osiągnięciami szkolnymi.
Wniosek

Lepsza szkoła może niwelować niekorzystne oddziaływanie czynników warunkujących zachowania problemowe młodzieży szkolnej.

Słowa kluczowe: picie alkoholu; wykroczenia; uwarunkowania szkolne; czynniki chroniące; analiza wielopoziomowa


Language: en

NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print